Недригайлівський ліцей Недригайлівської селищної ради

Педагогічна рада

Педагогічна рада – колективний орган управління навчально-методичною роботою закладу освіти

Описание: https://2.bp.blogspot.com/-Lnoj6BmVHFU/XHeqrx1QqII/AAAAAAAAB9g/M4MYqvNXfZkX6jvbufVySxt1ibXuCG4IQCEwYBhgL/s200/5.jpg

Педагогічна рада – колективний орган, що покликаний керувати всім навчально-виховним і господарським життям.

     Одне з головних завдань педагогічної ради – створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність  Це досягається також, окрім інших заходів, правильним добором питань, які рекомендуються для обговорення педради. Так, обговорення плану роботу  або звіту методичної комісії   або кого-небудь з педагогів на засіданні педради звичайно викликає підвищений інтерес всього колективу; зіставляючи роботу колеги зі своєю власною, кожен намагається використати кращій досвід у своїй роботі. 

 

  Головні напрями діяльності    педагогічної ради:

Робота щодо підвищення навчально-теоретичного і  методичного рівня викладання;

Прогнозування розвитку закладу освіти в перспективі;

Упровадження нових психолого-педагогічних ідей, результатів дослідно-експериментальних досліджень та передового педагогічного досвіду в практику роботи;
Розгляд проблем ефективності викладання предметів, якості знань, умінь і навичок учнів;
Проблеми і структура національного виховання учнів;

Про перспективні та річні плани роботи закладу освіти та інше.

 

Педагогічна рада   має забезпечувати два напрями діяльності:

1.Організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи, розгляд підсумків роботи   за певний період, випуск і переведення учнів, аналіз педагогічного процесу в НЗ.

         2.Навчально-педагогічний: навчально-педагогічна проблема   й шляхи її реалізації, обговорення підсумків  досліджень, апробацій передового досвіду. Форми такої діяльності педради є свідченням кваліфікації педагогічного колективу.

    Педагогічна рада – від слова "радитись". Цю функцію демократичного неформального спілкування з педагогами   треба впроваджувати якомога повніше. Чіткі вказівки і завдання, зміст і функції ради викладені в Положенні про педагогічну раду. Головне в роботі педради, особливо під час підготовки – надання методичної допомоги педагогам

Описание: https://3.bp.blogspot.com/-7X_k9rDM70c/XHesCM4e2nI/AAAAAAAAB9s/LITexkYOSfQdJYzTNymlvuVbFgJE2nGpgCLcBGAs/s200/images%2B%25283%2529.jpgДіяльністю педагогічної ради керує директор

 

Підготовка до проведення засідань педрад

Серйозну увагу слід приділити підготовці до проведення засідань педради. Варто виділити такі етапи в підготовці й проведенні педрад:

•планування педрад (перспективне планування засідань на певний період);
•підготовка конкретного засідання;

•проведення педагогічної ради;

•організація виконання рішень педради.

 

Описание: https://4.bp.blogspot.com/-OdOPwXXs7cs/XHepv6E3PvI/AAAAAAAAB8w/bsZEb8mW45c3MPtw342kWA8cjyLg2WyRACEwYBhgL/s200/images%2B%252841%2529.jpgПерспективне планування засідань педради

Тематика засідань педрад визначається, як правило, в кінці поточного навчального року, виходячи з проблеми, потреб колективу, аналізу стану навчально-виховного процесу.

Перше засідання педради проводять на початку навчального року (в кінці серпня) і присвячують, як правило, аналізу роботи за минулий навчальний рік, обговоренню завдань на наступний рік. Обов’язково на першому засіданні затверджується річний план роботи, варіанти програм,   особливості роботи окремих педагогів (робота за авторськими програмами, апробація педагогічних інновацій). Засідання педради, на якому розглядається питання про допуск до екзаменів, переведення і випуск учнів, може проводитись у декілька етапів.
Педагогічний колектив обирає певну науково-педагогічну проблему, яка значною мірою визначає спрямованість засідань педрад. Внутріш
ня методична робота й самоосвіта педагогів мають бути тематично пов’язані з проблемами, які розглядаються на Педагогічна радах.


          Підготовка до проведення педагогічної ради

Описание: https://4.bp.blogspot.com/-PCseZwYXo9w/XHeyBEGHt-I/AAAAAAAAB-0/XJIFmgVPGB4geHUXWz_aHxQfkxBA8mBkQCLcBGAs/s200/%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BC.png

В забезпеченні ефективності педрад велике значення має своєчасна та ретельна підготовка до них. Щоб досягти необхідного рівня підготовки педагогічного колективу до проведення засідань, керівнику потрібно:
- завчасно (до 1 вересня) ознайомити педагогічний колектив з тематикою засідань педрад на навчальний рік, щоб кожен  мав можливість досконало вивчити теоретичні основи проблеми та пов’язати їх із практикою своєї діяльності;
- створити робочу групу з числа зацікавлених педагогів у вирішенні даної проблеми, спланувати її роботу;

- провести співбесіди з окремими членами групи, визначити коло питань для обговорення, скласти список літератури з обговорюваної проблеми;
- підготувати до виступу тих членів колективу, які можуть "вести за собою" у вирішенні даної проблеми;

- підготувати педагогічні ситуації, які б доцільно було розглянути на засіданні;
- підготувати виставку літератури; дидактичних посібників, розробок з даних питань, виступ групи науково-педагогічної інформації;

- відпрацювати понятійний апарат (словник термінів) заздалегідь, а не на самому засіданні;
- провести   нараду для аналізу пропозицій, обговорення доповіді, корекція проекту рішення;
- провести соціологічні дослідження у відповідності до проблеми всіх учасників освітнього процесу: вчителів, батьків, учнів;

- змоделювати оптимальний варіант проекту рішення педради, ознайомити з ним педагогічний колектив;

- сформувати групу для корекції рішень під час проведення самої педради;
- провести інструктивні наради з окремими відповідальними особами.
Підготовка педради – це робота над створенням творчої атмосфери в колективі для всебічного обговорення проблеми. Тому колективу необхідно подбати про культуру проведення всіх завдань, виробити певні правила.

Описание: https://2.bp.blogspot.com/-byT6fLMu_lE/XHesVOjhjjI/AAAAAAAAB-A/fIYw5O84koknCFvDPq0cRrq86WIQZvqCwCEwYBhgL/s200/images%2B%252874%2529.jpg


Культура проведення педагогічної ради

1.Основні правила:

- дотримуватись чіткого регламенту (вчасно починати засідання, тривалість не більше 1,5-2 год., не затягувати доповідь (20-25 хв.) та виступи (3-5 хв.);
- не допускати емоційних "вибухів" (обговорення проводити в діловій обстановці);
- домагатись конструктивності виступів

(повинні містити в собі аналіз проблемних питань та вносити конкретні пропозиції до рішень педради)
2.Алгоритм ведення засідання педради:

-розпочинати засідання в точно призначений час;

-повідомити про кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини неявки на засідання;

-оголосити питання, які виносяться на засідання педради та затвердити їх відкритим голосуванням;
-затвердити регламент роботи засідання педради та суворо дотримуватись його;
-проінформувати про виконання рішення попередньої педради;
-надати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим;

-слідкувати за реакцією членів педради, їх увагою, дисципліною, участю в роботі засідання;
-при необхідності під час проведення засідання педради вставити ділову репліку, спрямувати виступаючого в належному напряму;

-підвести підсумки після обговорення доповіді, накреслити шляхи вирішення проблемного питання;

-зачитати проект рішення педради та після внесення змін, додатків, уточнень затвердити його відкритим голосуванням;

-оголосити про закінчення роботи педради;

-надати можливість членам педради висловитись з приводу ведення педради.

 

Описание: https://1.bp.blogspot.com/-Ij41x6zvEoE/XHetSKnHNlI/AAAAAAAAB-E/yV8kSn5AbMoaVmXg6FOz3hv4kG3EtL6qwCLcBGAs/s200/images%2B%252811%2529.jpgРекомендації щодо підготовки та проведення педагогічної ради
Правила підготовки до педради та успішне її проведення можливе за дотримання таких умов:

-знання й дотримання вимог нормативних документів, які регламентують діяльність педради в закладі освіти;

-знання теоретичних основ, ролі і функціонування педагогічної ради;
-знання кращого досвіду підготовки й проведення засідання
 педагогічної ради;
-уміння творчо використовувати теорію і практику з питання, яке обговорюється
        на          педраді;
-дотримання демократичного стилю управління, залучення до підготовки й проведення педради широкого кола педагогів;

-уміння накопичувати й критично відбирати необхідну інформацію;
-дотримання професійної етики під час спілкування адміністратора з підлеглими;
-активна участь всього педагогічного колективу в організації й проведенні педагогічної ради;

-вміння спрогнозувати передбачуваний результат як крок до поліпшення навчально-виховного процесу  .


 

 

 

 Вироблення та прийняття рішення

Описание: https://3.bp.blogspot.com/-f8iU2ehULww/XHeqR2A_LEI/AAAAAAAAB9Q/PaxYbk68MvUHWJP7AS82Wkk_aVd7CtNLgCEwYBhgL/s200/images%2B%252871%2529.jpg

Не менш складним та важливим питанням  засідання педради є вироблення та прийняття рішення. Це питання ні в якому разі не можна пускати на самоплив.
     Готує проект рішення 
автор доповіді чи співдоповіді спільно з іншими членами робочої групи по підготовці педради. На засідання педради слід виносити підготовлений заздалегідь, глибоко продуманий проект рішення.
     Під час проведення педради можуть бути внесені доповнення, зміни, уточнення. Для корекції проекту рішення доцільно обрати спеціальну групу. Проект рішення обов’язково зачитується, за нього голосують члени педради.
        Щоб підвищити результативність роботи педради, керівнику слід пам’ятати деякі вимоги до рішення:

- зміст пунктів рішення повинен повністю висвітлювати суть питання, що розглядається;
- формування кожного пункту має бути чітким, лаконічним, конкретним;
- кожен пункт рішення адресується конкретному педагогу з вказівкою, що, коли треба зробити;

- обов’язково потрібно вказати відповідального за виконання;
- рішення має бути оптимальним за розміром та строками виконання.

Рішення, яким би радикальним воно не було, залишається тільки на папері, якщо не контролювати його виконання та не інформувати педагогічний колектив про якість його виконання.

Тому контроль за ходом виконання рішення педради з боку керівництва школи має бути обов’язковим.

 

Описание: https://2.bp.blogspot.com/-VlT8MeKg0_w/XHeqkqPnKwI/AAAAAAAAB9c/fr57oMTOuzc87HXn1ulVD2YwqszcOH0wgCEwYBhgL/s1600/9.jpgВимоги до педагогічної ради

-Наукова обґрунтованість, педагогічна грамотність повинна впливати на працю багатьох людей.

-Конкретність, єдність вимог, розрахованих на певний результат.

-Об’єктивна необхідність рішення, як основа залучень всіх членів колективу до її виконання зрозуміла всім виконавцям.

-Створення умов, необхідних для виконання прийнятих рішень.

- Добір виконавців рішення, врахування їхніх індивідуальних можливостей, особистих якостей, здібностей, досвіду.

-Визначеність у часі, організація проміжного й підсумкового контролю за виконання рішень.

-Зняття з контролю вже виконаних рішень.

 

-Реалізація рішень педради прийняття адміністративного рішення включає видання наказу, розпорядження, проведення нарад, засідань методичних об’єднань, динамічних, робочих або творчих груп.